Beste gebruiker,

volgens art. 13 van de "Code betreffende de bescherming van persoonsgegevens" FERRUCCI GROUP S. NAAR. St. (hierna ook "FERRUCCI") geeft u informatie over de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers die de site www. ferruccicomfort. net

FERRUCCI Italia zal de volgende soorten gegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met de bepalingen van het wetsbesluit Wetsbesluit 196/2003. Gegevenstypen en doel

Registratiegegevens:

Deze gegevens worden gevraagd tijdens de registratie op de site, ook met behulp van IT-tools en -procedures, en kunnen worden verwerkt door Ferrucci Group S. NAAR. St. voor de volgende doeleinden:

  1. om de gebruiker toegang te geven tot de website www. ferruccicomfort. het, voor doeleinden die strikt verband houden met producten en diensten aangeboden door en, in het bijzonder, om te reageren op verzoeken om verzending van informatief materiaal door de Gebruiker.
  2. onder voorbehoud van toestemming van de Gebruiker, om een ​​effectieve totstandkoming en beheer van commerciële relaties te bereiken, met name met betrekking tot promotie-, reclame- en marketingdoeleinden met betrekking tot producten en diensten geleverd door Ferrucci Group S. NAAR. St.
  1. onder voorbehoud van de toestemming van de Gebruiker, om de mate van toestemming van de Gebruiker voor de aangeboden producten en/of diensten te detecteren, met betrekking tot de analyse van koopgewoonten en keuzes, evenals het uitvoeren van marktonderzoeken die rechtstreeks worden uitgevoerd door

Ferrucci Groep S. NAAR. St. of derden.

 Navigatiegegevens:

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze site te laten werken, verwerven tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Dit is informatie die niet wordt verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde geïnteresseerde partijen, maar die door hun aard, door verwerking en associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden, gebruikers kan identificeren.

Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de adressen in URI (Uniform Resource Identifier) ​​​​notatie van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode bij het indienen van het verzoek bij de server, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de antwoordstatus aangeeft die door de server is gegeven (geslaagd, fout, enz. ) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de Gebruiker.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen en om de correcte werking ervan te controleren, en worden onmiddellijk na verwerking geannuleerd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in het geval van hypothetische computercriminaliteit tegen de site: behalve in dit geval worden de gegevens zelf bewaard gedurende de tijd bepaald door de relevante wettelijke regeling voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de gebruiker de gevraagde dienst te verlenen en om de verzending van de communicatie te garanderen.

Behandelingsmodus

De verwerking van gegevens vindt plaats met behulp van elektronische of in ieder geval geautomatiseerde, IT- of telematicatools, met een logica die strikt verband houdt met de hierboven vermelde doeleinden en in ieder geval op zodanige wijze dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens.

Gegevensverstrekking

Het verstrekken van Registratiegegevens, waarnaar wordt verwezen in punt 1) letter a) van deze informatie is verplicht en het niet verstrekken, zelfs gedeeltelijk, van de gegevens die uitdrukkelijk als noodzakelijk zijn aangegeven door een asterisk naast de invulvelden van de Registratie Het gedeelte op de site maakt het voor de Ferrucci Group onmogelijk om door te gaan met het verlenen van de dienst. Het verstrekken van Registratiegegevens voor de in punt 1, letters b) en c) genoemde doeleinden is optioneel, en daarom zijn er geen gevolgen in geval van weigering om ze te verstrekken, behalve de onmogelijkheid om Gebruikers te informeren over promotionele activiteiten of om zijn mate van tevredenheid.

Datacommunicatie

Onverminderd de mededelingen die worden gedaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, kunnen alle verzamelde en verwerkte gegevens voor de bovengenoemde doeleinden worden meegedeeld aan:

  1. i) derden, aangesteld door Ferrucci Group om activiteiten uit te voeren die rechtstreeks verband houden met of een instrument zijn voor de levering en distributie van producten en diensten (bijv.: hostingbedrijven, enz. )
  2. ii) behoudens toestemming van de Gebruiker, aan externe bedrijven die goederen en diensten op internet aanbieden, waarmee de Ferrucci Group commerciële overeenkomsten of partnerschappen is aangegaan om de verspreiding of distributie van producten of diensten te bevorderen.

iii) onderwerpen die behoren tot ons verkoop-, distributie- en logistiek netwerk (wettelijke vertegenwoordigers, agenten, distributeurs, enz. );

  1. iv) vennootschap van de Ferrucci Groep;
  2. v) onderwerpen die hiervan op de hoogte kunnen worden gebracht, als "managers" of "verantwoordelijke personen" van de Ferrucci-groep, zoals personeel dat behoort tot de administratieve, commerciële, productie-, technische kantoren en het IT-bureau.

Persoonlijke gegevens worden in geen geval verspreid.

De verwerkingsverantwoordelijke is Ferrucci Group S. NAAR. St. , in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger pro tempore, met maatschappelijke zetel te Via Bruxelles, 15 76011 Bisceglie (BT) – Telefoon: +39 080 3958284, Fax +39 080 3958248, E-mail: info@ferruccigroup. het

Gegevensverwerker, overeenkomstig art. 7 van de Code, is de Administratieve en Financiële Directeur van de Ferrucci Groep, daartoe gedomicilieerd op het hoofdkantoor op het hierboven vermelde adres. De lijst per machtigingsprofiel van de aangestelden en gegevensverwerkers, schriftelijk geïdentificeerd en geïnstrueerd in overeenstemming met de wet van de ondergetekende onderneming, is beschikbaar op onze kantoren.

Rechten van de belanghebbende partijen

U kunt de rechten uitoefenen op grond van art. 7 van de Code door contact op te nemen met de gegevensverwerker op het hierboven vermelde adres. U hebt met name het recht om op elk moment bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan ​​van gegevens die op u betrekking hebben en om de inhoud en oorsprong ervan te kennen, de juistheid ervan te verifiëren of de integratie of actualisering of rectificatie ervan te vragen. Overeenkomstig hetzelfde artikel hebt u het recht om de annulering, omzetting in anonieme vorm of blokkering van onrechtmatig verwerkte gegevens te vragen, evenals om u in elk geval, om legitieme redenen, te verzetten tegen de verwerking ervan.

Om deze rechten uit te oefenen, kan de belanghebbende een verzoek doorsturen naar de verwerkingsverantwoordelijke door te schrijven naar Ferrucci Group S. NAAR. St. , Via Bruxelles, 15, 76011 Bisceglie (BT); of door een fax te sturen naar het nummer: 080 3958284 of

een e-mail naar de mailbox: amministrazione@ferruccigroup. nl